Algemene voorwaarden BouWijs

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door BouWijs gevestigd te Wezel, hierna te noemen BouWijs.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van BouWijs afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 2-1 BouWijs aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van BouWijs onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contactpartners en / of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door BouWijs aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen. 3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van BouWijs, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door BouWijs zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden BouWijs niet.

Artikel 4 Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van BouWijs binden hem niet, voor zover ze door BouWijs niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Gebruik van internet als communicatiemiddel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen BouWijs en de opdrachtgever, is BouWijs niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BouWijs.

Artikel 6 Persoonsgegevens. BouWijs respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. BouWijs beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. BouWijs verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal BouWijs de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 7 Overeenkomst op afstand. 7-1 Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van zeven dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
7-2 In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal BouWijs (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van dertig dagen nadat zij kennis genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.
7-3 BouWijs behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.

Artikel 8 Het aanbod. 8-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.
8-2 Als door BouWijs aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
8-3 De opdrachtgever kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door BouWijs bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Artikel 9 Koop op afstand. 9-1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
9-2 Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
9-3 Het staat BouWijs vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.

Artikel 10 Overeenkomst. 10-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor BouWijs  door zijn bevestiging.
10-2 Elke met BouWijs aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat BouWijs van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluiten te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat BouWijs zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie BouWijs zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
10-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door BouWijs bij de aanbieding verstrekt, zijn voor BouWijs niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten. 11-1 Op alle door BouWijs verstrekte ontwerpen afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met BouWijs zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
11-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven BouWijs zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
11-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd BouWijs zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 Prijzen. 12-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.
12-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden BouWijs niet.
12-3 Indien na de  overeenkomst de prijzen van  lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
12-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 13 Gedeeltelijke levering. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 14 Aanbetaling.
BouWijs is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van BouWijs de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder de wettelijke  rente  over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 15 Leveringstermijnen. 15-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever BouWijs schriftelijk in gebreke te stellen.
15-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor BouWijs zijn de goederen te leveren.
15-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 16 Vervoer. De verzending geschiedt op de wijze als door BouWijs aangegeven.  Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder anderen door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 17 Materialen. 17-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
17-2 Goederen die BouWijs tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
17-3 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door BouWijs doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 18 Verplichtingen van de opdrachtgever. 18-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat BouWijs tijdig kan beschikken;
a.  over de voor de opzet van het werk benodigde         gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen,  ontheffingen en beschikkingen enz.) een en ander op aanwijzing van BouWijs.
b.  over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd;
c.  over  voldoende  gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en werktuigen;
d.   over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e.   over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
18-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
18-3  Indien de opdrachtgever de levering  van bepaalde materialen en/of  de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdig uitvoering daarvan.
18-4  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor BouWijs voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 19 Meer- en minderwerk. 19-1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
19-2    De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van BouWijs op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

Artikel 20 Uitbesteding werk aan derden. Opdrachtgever machtigt BouWijs om de opdracht door een door hem aan te  wijzen derde, op een door BouWijs gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 21 Wijziging van  de opdracht. 21-1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

12-2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan BouWijs ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
21-3  Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door BouWijs buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 22 Annuleren. 22-1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of  de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door BouWijs reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of  verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief de lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens BouWijs gehouden tot een volledige vergoeding van reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan BouWijs als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht BouWijs  te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
22-2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van de artikel behoudt BouWijs zich rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 Reclame. 23-1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, BouWijs terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering BouWijs  wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
23-2  BouWijs dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
23-3  Indien de reclame naar het oordeel van BouWijs juist is zal hij  hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 24 Garantie. Voor verkocht en geleverde goederen met fabriek-resp, importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 25 Retentierecht. Wanneer BouWijs goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. BouWijs heeft dit retentierecht  eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 26 Aansprakelijkheid. 26-1  BouWijs is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.  Overmacht zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.  Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk hem te werk zijn gesteld;
c.  nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d.  Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e.  Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f.   Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
26-2   BouWijs is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of  eigendommen van de opdrachtgever en / of  derden voor zover ontstaan door schuld van BouWijs of van hen, die door BouWijs te werk zijn gesteld.
26-3  BouWijs zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van de aard van de schuld.

Artikel 27 Overmacht. 27-1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder ander stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele  of  gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluiting en , verlies of beschadiging van goederen bij transport naar BouWijs of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering  van goederen door leveranciers van BouWijs, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van BouWijs, dan wel in de middelen van vervoer van derden het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor BouWijs overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
27-2  BouWijs is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde  prestatie te betalen.

Artikel 28 Eigendomsvoorbehoud. 28-1  Zolang BouWijs geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rent daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van BouWijs.
28-2  BouWijs heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
28-3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 29  Oplevering 29-1  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop BouWijs dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat BouWijs schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
29-2   Kleine gebreken zullen door BouWijs zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is BouWijs slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan BouWijs valt toe te rekenen.
29-3  Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke BouWijs niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht”genoemd.

Artikel 30 Wanprestatie en ontbinding. 30-1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal BouWijs ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten , de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze,
30-2  Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst  per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.  De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. BouWijs heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b.  De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling  aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge  de Wet Schuldsanering  Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c.  De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d.  De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
30-3 BouWijs is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door BouWijs reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van BouWijs op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 31 Betaling
31-1  Betalingen ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
31-2  BouWijs is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen , gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
31-3  BouWijs is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,  waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
31-4  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
31-5  Uit het enkele feit dat BouWijs zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitenrechtelijke kosten.

Artikel 32 Toepasselijk recht. Op alle door BouWijs gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 33 Geschillen. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkel invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van BouWijs, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.